117 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

    0908 042 805

  • aa
  • sss
  • aas
  • s

Liên hệ

Trung Tâm Yoga Ánh Bình Minh

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 117 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình

Cơ sở 2: 59 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh

Email: YogaAnhBinhMinh@gmail.com

ĐT: 0353 026 505 hoặc 0908 042 805

3.1!3m3!1m2!1s0x31752949ff01b789%3A0xbc22cab66204ccc2!2sInBody%20Vi%E1%BB%87t%20Nam!5e0!3m2!1svi!2s!4v1569227915349!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="">

Zalo Chat

Gửi Email

Call 0908 042 805

Liên hệ

0908 042 805